Hosting Voorwaarde1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, dienst, overeenkomst en rechtsbinding met betrekking tot webhosting tussen Actasys ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 24416456, hierna te noemen Actasys, en een natuurlijk - of rechtspersoon, hierna te noemen cliënt.
1.2. Afwijking van deze voorwaarden hebben slechts gelding met een door een bevoegd persoon van Actasys ondertekend schrijven.
1.3. De algemene of specifieke voorwaarden van de cliënt worden door Actasys niet geaccepteerd.
1.4. Actasys is gerechtigd diens algemene voorwaarden en tarieven tussentijds te wijzigen.
1.5. De algemene voorwaarden zullen naar de letter van de wet worden geïnterpreteerd. Indien één of meerdere punten uit deze overeenkomst niet of voor een gedeelte geldig zijn voor de wet, worden de daarvoor gangbare condities uit het Wetboek van toepassing geacht en blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst onaangetast.
1.6. Actasys is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, derving of soortgelijke welke cliënt ondervindt door het niet naar wens functioneren van de faciliteiten of diensten van Actasys.
1.7. Cliënt zal Actasys binnen 24 uur per aangetekend schrijven in kennis stellen mogelijk disfunctioneren of storing of vermeende aansprakelijkheden van Actasys en zal een redelijke termijn geven voor herstel; indien eerder genoemde melding niet plaatsvindt, verliest cliënt ieder recht op het instellen van een vordering.

2. Overeenkomst

2.1. De overeenkomst tussen Actasys en cliënt gaat direct in op het moment van goedkeuring door Actasys van een ingediende aanvraag. Het corresponderend tarief is per direct verschuldigd vanaf de ingangsdatum.
2.2. Actasys behoudt zich het recht voor om een aanvraag of dienst te weigeren, zonder reden van opgaaf.
2.3. De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal 12 maanden. Na afloop van deze 12 maanden heeft de cliënt 7 dagen de tijd om de overeenkomst te verlengen. Doet de cliënt dit niet, dan wordt de overeenkomst automatisch opgeheven.
2.4. Een overeenkomst is door cliënt niet overdraagbaar aan derden.
2.5. Indien naar het oordeel van Actasys daartoe redenen aanwezig zijn, is Actasys gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang, deze op te schorten, dan wel, indien Actasys dit toepasselijk acht, de overeenkomst te ontbinden of te beëindigen en van rechtswege als beëindigd te beschouwen. Gedurende de tijd van opschorting blijft het gangbare tarief verschuldigd.
2.6. Indien Actasys door oorzaak van de cliënt extra kosten moet maken of daardoor aanvullende diensten uitvoert, is Actasys gerechtigd deze bij cliënt in rekening te brengen; onder oorzaken van de cliënt vallen bijvoorbeeld incomplete aanvragen, niet tijdig reageren, onjuist verstrekte informatie nalatigheid, veroorzaakte doublures.
2.7. Indien voorgaande bepalingen tot een geschil of procedure leiden, dan erkent cliënt diens aansprakelijkheid voor alle door Actasys gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

3. Verplichtingen cliënt

3.1. De cliënt zal de ter beschikking gestelde webfaciliteiten niet gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de etiquette, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: spamming, inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden, het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het internet waarbij de cliënt enige beveiligen doorbreekt en/of zich toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (identiteit).
3.1.1. De cliënt zal zijn webhosting faciliteiten niet gebruiken of verhuren voor zaken die de server te veel belasten.
3.1.2. Het plaatsen van content op de sites in gebruik door Contractant of content op de schijfruimte van de server die in strijd is met de goede zeden (in ieder geval vallen hieronder: pornografische, racistische discriminerende, godlasterende of haatdragende teksten en/of afbeeldingen) is niet toegestaan.
3.2. Actasys behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik te blokkeren indien de cliënt handelt in strijd met voorgaande regels en niet diens verplichting ter zake, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dit totdat de cliënt weer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarde heeft voldaan.
3.3. De cliënt zal de systemen en instellingen van Actasys niet beschadigen.
3.3.1. De cliënt verstuurt geen ongevraagde e-mail (zogenaamde spam) en geeft ook niemand opdracht daartoe. Ook opdrachten aan zogenaamde services welke postings in nieuwsgroepen uitvoeren, of zich bezighouden met het versturen van duizenden e-mails staan wij niet toe, en wordt gezien als een reden om de overeenkomst te ontbinden.
3.3.2. Nieuwsbrieven en emails die naar meerdere ontvangers tegelijk worden verstuurd moeten altijd een link bevatten waarmee de ontvanger van de email zich kan uitschrijven en geen emails meer ontvangt van de cliënt.
3.3.3. Actasys kan een boete uitschrijven van €49,95 als de cliënt zich niet aan punt 3.3.2. houdt. Als de cliënt weigert te betalen wordt dit gezien als een reden om de overeenkomst te ontbinden.
3.4. Cliënt erkent de aansprakelijkheid voor eventuele schade aan Actasys of derden, veroorzaakt door het handelen wat in strijd is met voorgaande regels.
3.5. De verplichting tot betaling van het onderhevige tarief gedurende de tijd van buitengebruikstelling blijft onverkort van toepassing.
3.6. Indien de ernst van de handeling en/of gedraging van de cliënt die handelt in strijd met het in artikel 3.1 gestelde dit rechtvaardigt, heeft Actasys het recht met onmiddellijke ingang, zonder restitutie van reeds betaalde facturen, de overeenkomst te ontbinden.
3.7. Actasys is niet aansprakelijk voor schade aan derden, ontstaan door handelingen of gedragingen van de cliënt, die in strijd is met voorstaande regels.
3.8. Cliënt vrijwaart Actasys tegen aanspraken van derden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht zijn ontstaan, door het gebruik van cliënt op de systemen en verbindingen van Actasys.
3.9. Cliënt verklaart Actasys direct per aangetekend schrijven op de hoogste te stellen, indien cliënt aansprakelijk wordt gesteld, of claim ontvangt die verband houden met de activiteiten van cliënt op internet.
3.9.1. Cliënt vrijwaart Actasys voor alle aansprakelijkheden van derden.

4. Domein registratie

4.1 Domeinen die cliënt bij Actasys registreert worden standaard op de naam van Actasys geregistreerd, tenzij de cliënt dit aangeeft in zijn of haar klanten panel.
4.1.1 De verantwoordelijkheid van de inhoud van het domein berust bij de cliënt en de cliënt erkent dit.